KONTAKT    |    dzwoń: 782066361 lub 782066342

1. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa sposób zbierania i przetwarzania przez Administratora Serwisu Internetowego Chatka z drewna udostępnionych przez Panią/Pana (zwaną/zwanego dalej Użytkownikiem) danych osobowych, zasad ich zabezpieczania oraz przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Serwis Internetowy Chatka z drewna umieszczony pod adresem internetowym https://www.chatkazdrewna.pl (zwany dalej „Serwisem chatka z drewna”).

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu chatka z drewna jest One Master spółka z o.o. ul. Mierosławskiego 4/14, 78-400 Szczecinek, e-mail: rodo@chatkazdrewna.pl (zwana dalej Administratorem).

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, przesyłania zapytań oraz skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw, adresem właściwym do przesyłania korespondencji w formie elektronicznej jest adres poczty elektronicznej Administratora rodo@chatkazdrewna.pl

Pani/Pana dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad określonych przepisami prawa tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz spełnienia obostrzeń ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed nieuprawnionym dostępem przez osoby nieupoważnione, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Definicje terminów wykorzystanych w Polityce prywatności

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

 • Serwisie chatka z drewna – należy przez to rozumieć serwis internetowy umieszczony pod adresem https://www.chatkazdrewna.pl łączący w swej funkcjonalności elementy serwisu informacyjnego oraz sklepu internetowego;
 • Administratorze Serwisu chatka z drewna – należy przez to rozumieć One Master spółka z o.o. ul. Mierosławskiego 4/14, 78-400 Szczecinek;
 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć zarejestrowaną w Serwisie chatka z drewna:
  1. osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. osobę prawną,
  3. jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną;
 • Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy umieszczony pod adresem https://www.chatkazdrewna.pl
 • Sprzedawcy – należy przez to rozumieć podmiot świadczący za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługę drogą elektroniczną polegającą na: prowadzeniu konta w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, umożliwieniu złożenia zamówienia w tym Sklepie Internetowym oraz dokonania zakupu towaru na podstawie zawartej umowy sprzedaży.
 • Kliencie – należy przez to rozumieć Użytkownika realizującego zamówienie lub zakup towarów i usług w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 • Ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z ew. późn. zm.);
 • RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z ew. późn. zm.);
 • Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z ew. późn. zm.).
 • Ustawie o prawie telekomunikacyjnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).

3. Podstawy prawne przetwarzania danych

 • Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie udostępnionych danych, udzielana w celu założenia i obsługi Konta Użytkownika w Serwisie chatka z drewna. Zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
 • Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych w postaci adresu e-mail i/lub numeru telefonu Użytkownika w celu przesyłania temu Użytkownikowi na wskazany adres e-mail i/lub numer telefonu informacji handlowych, w tym newsletterów jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika, udzielana poprzez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Serwisu chatka z drewna.
 • Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie składania przez Użytkownika zamówień towarów i usług, dokonywania zakupu towarów i usług w Serwisie chatka z drewna, w tym wyboru i realizacji dostawy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. złożenie zamówienia), a także konieczność realizacji przez Sprzedawcę umowy zawartej na odległość na rzecz danego Klienta składającego zamówienie.
 • Użytkownik dokonując zakupu towarów i usług za pośrednictwem Serwisu chatka z drewna, podczas zatwierdzania złożonego zamówienia dodatkowo akceptuje przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę poprzez akceptację treści Regulaminu Sklepu Internetowego i Polityki Prywatności. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane w ten sposób przez Sprzedawcę odbywają się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 • Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz dane zbierane automatycznie na temat sposobu korzystania w serwisie chatka z drewna (w tym narzędzi użytych do korzystania ze Sklepu Internetowego) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego, a także w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 • Jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat towarów i usług oferowanych przez Administratora, w tym Newsletter. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną, z którego może skorzystać poprzez wycofanie zgody kontaktując się drogą elektroniczną poprzez wysłanie widomości na adres e-mail: rodo@chatkazdrewna.pl
  Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją/wysłaniem zapytania ofertowego poprzez formularz będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną).
 • Dane Użytkowników/Klientów przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków ustawowych w zakresie księgowym i podatkowym, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
 • Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w procesie kontaktu Użytkownika z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a po jego zakończeniu będą archiwizowane zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4. Cel, zakres oraz kategorie przetwarzania danych osobowych

 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
  1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (zasada „rzetelności i transparentności przetwarzania”);
  2. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a także nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ,,ograniczenia celu przetwarzania’’);
  3. adekwatnie, ograniczone do tego, co niezbędne, stosownie do celów, do których zostały pozyskane (zasad „minimalizacji danych”);
  4. prawidłowo, a w razie potrzeby dane są uaktualniane (zasada „prawidłowości”);
  5. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, do których dane zostały pozyskane i są przetwarzane (zasada „retencji danych”);
  6. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (zasada „integralności i poufności”).
 • Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów obowiązującego w tym zakresie prawa oraz są doprecyzowywane w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w:
  1. Serwisie chatka z drewna,
  2. w ramach innych kanałów komunikacji Użytkownika z Administratorem.
 • Cele przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu chatka z drewna będą przetwarzane w celu:
   • składania zamówień,
   • zawarcia i realizacji Umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta,
   • bieżącego kontaktu związanego ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi Umowami,
   • realizacji wzajemnych rozliczeń,
   • realizacji dostawy,
   • realizacji procesu reklamacji,
   • archiwizacji danych,
   • realizacji działań marketingowych produktów i usług własnych,
   • udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytania oraz inną korespondencję,
   • za odrębnie wyrażoną zgodą, w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Użytkownikowi drogą elektroniczną (na podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących towarów lub Administratora (w formie Newslettera)
   • wysyłania informacji handlowych do określonej grupy Użytkowników,
   • kierowanie spersonalizowanej informacji do określonej grupy odbiorców o możliwościach zastosowania oferowanych przez Serwis chatka z drewna produktów,
   • organizacji konkursów.
 • Kategorie danych osobowych oraz zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników:
  1. w procesie rejestracji Użytkownika w Serwisie chatka z drewna:
   • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
   • dane teleadresowe (adres, numer telefonu, adres e-mail).
  2. podczas procesu sprzedaży towarów i usług dostępnych w Sklepie Internetowym:
   • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko),
   • dane teleadresowe (adres, numer telefonu, adres e-mail),
   • dane finansowe (metoda płatności, numer konta, kwota zamówienia/faktury),
   • dane związane z realizacją zamówienia (rodzaj zamówionych towarów i usług, ilość, rodzaj dostawy, miejsce dostawy, adres dostawy)
  3. podczas procesu reklamacji:
   • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko),
   • dane teleadresowe (adres, numer telefonu, adres e-mail),
   • inne dane związane z charakterem składanej reklamacji towaru lub usługi wyszczególnione w formularzu reklamacyjnym

Wszystkie dane osobowe Użytkowników Serwisu chatka z drewna przetwarzane przez Administratora można zakwalifikować jako dane osobowe zwykłe.

Administrator Serwisu chatka z drewna nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych Użytkowników.

W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym, Klient może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach w Sklepie Internetowym.

Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie przyjąć Zamówienia lub nie być w stanie wykonać Umowy.

5. Odbiorcy danych osobowych

 • Pracownicy, współpracownicy Administratora – posiadający umocowanie do przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonego im upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (urzędy i instytucje państwowe).
 • Podmioty pośredniczące w realizacji umowy/zamówienia na podstawie wybranego przez Klienta sposobu dostawy podczas składania zamówienia/realizacji zakupu (np. w przypadku Klienta, który podczas zakupu w Sklepie Internetowym skorzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy.
 • Itegratorzy płatności – podmioty pośredniczące w realizacji wybranej przez Klienta podczas składania zamówienia formie płatności (np. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę tj. wyłącznie w celu należytej realizacji takiej umowy oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem, a Integratorem płatności).

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.

Administrator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Klienta drogą elektroniczną.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu chatka z drewna nie będą sprzedawane, ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

 • Podczas otwarcia strony internetowej Serwisu chatka z drewna, w sposób automatyczny zbierane są niektóre dane informatyczne dotyczące wizyty na stronie, które następnie są zapisywane przez przeglądarki jako pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • Sama wizyta w Serwisie chatka z drewna nie wymaga podania żadnych innych informacji, ani danych osobowych.
 • Zbieranie właściwych danych osobowych może nastąpić np. podczas rejestracji, złożenia zamówienia, realizacji zakupu towarów i usług oraz dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą formularza zapisu na newsletter i wyłącznie wówczas, gdy chce nam Pani/Pan takie dane przekazać w jednym lub kilku z ww. celów.

7. Pliki „cookies” – przetwarzanie danych w sposób automatyczny

 • Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Serwis chatka z drewna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator chatka z drewna.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  3. Dopasowania treści reklam emitowanych w wyszukiwarce Google, sieci reklamowej Google (w tym remarketing) oraz serwisach społecznościowych;
  4. Zapamiętania braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści;
  5. Mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics;
  6. Dopasowania treści reklam emitowanych w Serwisie chatka z drewna;
  7. Mierzenia skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google, programach partnerskich i sieciach afiliacyjnych oraz social media;

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  6. umożliwiające lokalizację – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika (język strony stosowany dla wybranej lokalizacji, przedstawienie najbliżej zlokalizowanego punktu odbioru zamówienia itp.).
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu chatka z drewna reklamodawców oraz partnerów.

8. Bezpieczeństwo i ochrona danych

 • Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kopiowaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  1. szyfrowanie danych osobowych,
  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie wystąpienia incydentu fizycznego lub technicznego,
  4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

9. Prawa Użytkowników

 • W zakresie dotyczącym przetwarzania przez Administratora danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych ,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w oparciu o wyrażoną zgodę, przysługuje Użytkownikowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W celu realizacji jednego ze swoich praw Użytkownik może skontaktować się w tym celu telefonicznie, listownie – kierując korespondencję na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres rodo@chatkazdrewna.pl
 • Odwołanie zgody lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczący przeprowadzenia rejestracji i utrzymania Konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez usunięcie konta przez Użytkownika.
 • Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie chatka z drewna.
 • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora Serwisu chatka z drewna jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: rodo@chatkazdrewna.pl

10. Aktualizacja i zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień Polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.